STADI P Combi

Práškový difraktometr

Vysoce výkonný práškový difraktometr s čistým zářením Kα1 ze zdrojů Fe, Cu, Mo a Ag s 96ti pozičním držákem vzorků

STADI P Combi

Vysoce výkonný práškový difraktometr s čistým zářením Kα1 ze zdrojů Fe, Cu, Mo a Ag a 96ti pozičním držákem (výměníkem) vzorků pro transmisní geometrii. Vzorky jsou umístěny na kaptonové folii v jamkách destičky. Pro zlepšení statistiky měření destička vykonává rotační pohyb.

Hlavní výhody systému STADI P Combi:

 • Čisté záření Kα1 ze zdrojů Fe, Cu, Mo a Ag.
 • Držák (výměník) pro transmisní geometrii s 96ti pozicemi
 • Možnost měření jednotlivých vzorků v kapilárách a v transmisních nosičích
 • Možnost měření kapalných vzorků
 • Plně automatizovaný software pro ovládání přístroje a správu dat
 • Využití moderních detektorů Mythen 1K (Dectris) přizpůsobených do vlnové délky zdroje záření
 • Systém kompatibilní s GMP
 • Spolehlivost – desetiletá záruka na součásti vyrobené firmou STOE

VYSOCE ÚČINNÁ KOMBINOVANÁ ANALÝZA (Combinatorial Analysis)

 • Výkonný softwarový modul pro fázovou identifikaci, srovnání podobnosti a intenzity reflexí mezi 96 vzorky na destičce
 • Optimalizovaná grafická prezentace výsledků jednoduchým definováním parametrů pro každé měření
 • Debye – Scherrerova transmisní geometrie v kombinaci s čistým zářením Kα1


VÝHODY MĚŘENÍ V TRANSMISNÍ DEBYE-SCHERREROVĚ GEOMETRII V KOMBINACI Z ČISTÝM ZÁŘENÍM Kα1

 • Detekce signálů v celém rozsahu úhlů 2theta
 • Měření možná od velmi nízkých úhlů 2theta (<0.2ᵒ 2theta, nejlepší dosažitelné rozlišení – 0.03ᵒ 2theta).
 • Velmi malé pološířky (FWHM) reflexů – vysoké rozlišení
 • Možnost získání kvalitních dat i při velmi malém množství analyzovaného materiálu.
 • Potlačení orientace materiálu na výsledek měření.
 • Rychlá měření – nepoužívají se Sollerovy clony – současná detekce reflexů celou dostupnou plochou detektoru
 • Snadná práce se vzorky citlivými na vlhkost a vzduch.
 • Eliminace výškové chyby

DETEKTOR MYTHEN 1K Dectris

 • Detektor Mythen 1K – polovodičový detektor – detekce jednotlivých fotonů rentgenového záření bez konverze na viditelné světlo
 • 24-bitový dynamický rozsah bez šumů a tmavých proudů
 • Velmi rychlý – ve spojení s monochromátorem vyrobený firmou STOE umožňuje registraci dat v rozsahu 0° – 120 °2theta za 60 sekund
 • Obsahuje 1280 kanálů, každý o šířce 50 µm
 • Apertura 12,5°, úhlový interval 0,01° až 0,005° 2theta
 • Mocnost pásku je přizpůsobena dle druhu záření (např. pro Ag záření se doporučuje pásek o mocnosti 1 mm)
 • Příklady: Mythen data fast and high resolution Measurements.pdf a powder data quality.pdf

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRÁŠKOVÉ DIFRAKTOMETRY STOE:

 • Držáky pro transmisní vzorky
 • Držáky kapilár
 • Držáky pro reflexní vzorky
 • Držáky pro měření tenkých vrstev
 • Automatizované podavače vzorků a kapilár
 • Vysokoteplotní, nízkoteplotní, elektrochemické, vlhkostní komůrky (STOE, Anton Paar)

KOMŮRKY PRO IN SITU MĚŘENÍ

Vysokoteplotní komůrka pro in situ difrakční analýzu s možností měření v dynamické plynové atmosféře v transmisní Debye-Scherrerově geometrii s čistým Kα1 zářením.

Stručný popis:

 • Teplotní rozsah – RT – 1 800 K
 • Průtok plynu – 0,01 – 0,1 l / min
 • Objem vzorku – 10 – 20 mm3
 • Pro záření Mo Kα1
 • Rozsah 90 °2theta
 • Kompatibilní s difraktometry STOE


Elektrochemická komůrka

Elektrochemická měření in situ XRD  v transmisní Debye-Scherrerově geometrii s čistým zářením Kα1.

Softwarový balíček pro zpracování difrakčních dat STOE WinXPOW představuje moderní 32-bitovou aplikaci pro Windows.

 • Uživatelsky přátelský, přehledný, flexibilní a výkonný
 • Z jednoho počítače lze současně ovládat dva difraktometry
 • Formát výsledků je kompatibilní s běžnými programy systému Windows
 • Liberální licenční politika, bezplatná aktualizace software po dobu tří let
 • Kompletní soubor programů pro sběr a zpracování difrakčních dat

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

 • Konfigurace přístroje
 • Ovládání difraktometru /Sběr dat/ Kalibrace pozičně citlivého detektoru (PSD)
 • Grafika včetně funkcí pro vyhledání difrakčních linií (peak search), definování pozadí a záznamu vyhlazení
 • 3D grafika
 • Zpracování hrubých dat s možností importu a exportu v různých formátech
 • Fitování difrakčního záznamu
 • Indexování a vypřesnění mřížkových parametrů
 • Generování teoretického difraktogramu
 • Size / Strain analýza
 • Stanovení krystalinity
 • Stanovení zbytkových austenitů
 • V souladu s částí 11 CRF21 – volitelný balíček GMP (Good Manufacturing Practices)

SBĚR DAT / OVLÁDÁNÍ DIFRAKTOMETRU A TEPLOTY

 • Univerzální a intuitivní rozhraní k řadě difraktometrů STADI P. Snadný přístup a ovládání vlastního difraktometru i ostatních součástí systému
 • Podporuje širokou škálu konfigurací – transmisní, Deby-Scherrerova, reflexní
 • Režimy 2Θ / Ω, Θ / 2Θ, Θ a Ω
 • Ovládání zařízení pro nízkoteplotní a vysokoteplotní analýzy
 • Výměníky vzorků lze ovládat jak přímo, tak pomocí batch souborů
 • Plně automatizovaná kalibrace: korekce nulového bodu během několika minut

ZPRACOVÁNÍ HRUBÝCH DAT

 • Nástroje pro úpravu dat zahrnující editaci pozadí, korekci absorpce, mrtvé doby detektoru i úhlovou korekci. V případě potřeby lze využít i odečtení difrakcí vlnové délky Kα2
 • Celé skeny nebo jejich vybrané úhlové rozsahy mohou být slučovány, sčítány nebo odečítány
 • Snadný převod surových dat formátu STOE do jiných formátů, např. pro import do jiných programů pro Rietveldovu analýzu

PREZENTACE DAT

2D grafika:

 • Výkonný software pro vizualizaci a prezentaci difrakčních dat
 • Vizualizace difraktogramů, samostatných difrakčních linií, údajů importovaných z databází ICDD a dalších dat
 • Základní vyhodnocení dat zahrnující např. vyhledání difrakčních linií (peak search) nebo definování pozadí
 • Různá měřítka os, barevná schémata atd.

3D grafika

 • Přehledný vizualizační program 3D Graphics
 • Flexibilní výběr perspektivy, škálování a možnosti úprav a označení interpolovaných souborů křivek a Guinierova grafu

VYHODNOCENÍ

SystEval pro indexování / Vypřesnění základní buňky / Určení extinkčních symbolů

 • Protože indexování difrakčních záznamů a identifikace prostorové grupy je často krokem omezujícím rychlost při vlastním řešení struktury z práškových dat, nabízí WinXPow se SystEval flexibilní nástroj pro vyhledání píků, indexování pomocí tří různých algoritmů, vypřesňování základní buňky a stanovení extinkčních symbolů
 • Všechny funkce jsou spojeny s vypřesněním celého difraktogramu (full pattern refinement)
 • Nabízí buď automatizovaný postup vyhodnocení, kdy program volí většinu parametrů, nebo expertní režim, kdy má uživatel přístup téměř ke všem parametrům algoritmů
 • Fitování a indexování lze provádět v rámci samostatných modulů Size-strain a Cristallinity
 • Vyhodnocení size / strain analýz (výpočet velikosti krystalitů a mikronapětí)
 • Generování teoretického difarktogramu zohledňujícho krystalinitu přítomných fází
 • Generování teoretického difraktogramu na základě parametrů základní buňky a atomových pozic
 • Snadný import souborů CIF

VOLITELNÉ MODULY

Search-Match

 • Fázová analýza empirických práškových difraktogramů pomocí databází ICDD PDF; snadné vyhledávání v databázích
 • Výkonný search – match algoritmus umožňuje vyhledávání pomocí různých filtrů: chemického složení vzorku, názvů minerálů nebo jiných kritérií
 • Semikvantitativní fázová analýza probíhá na základě tabelovaných hodnot I / Icor (tzv. korundových čísel)
 • Databázi lze snadno rozšířit o další fáze

KOMBINOVANÁ ANALÝZA( Combinatorial analysis)

 • Modul pro vysoce výkonnou analýzu umožňuje kombinace identifikací fází, kontroly podobnosti a intenzit reflexí – na souboru až 96 vzorků umístěných v kyvetách výměníku
 • Optimalizovaná grafická prezentace výsledků zahrnující snadnou úpravu parametrů každého difraktogramu zvlášť

REFLEKTOMETRIE

 • Modul “Layer” umožňuje stanovení mocnosti a měrné hmotnosti tenkých vrstev a drsnosti povrchu z reflektometrických skenů pomocí optimalizované metody nejmenších čtverců
 • U vzorků s neznámým složením nebo obsahujících neznámé tenké vrstvy je prvním krokem k identifikaci simulace teoretických vzorů